2020 Fight COVID-19 Donation Report

Our Target:

$6,000本次募捐目标:6,000加元

Collected: $9,000 | 当前已经募集: 9,000 加元

Stopped | 本次募捐活动已经截止

Donor details | 募集款项明细:
Last updated: 11:59 PM April 3rd, 2020

 

 1. YIN YAO: $270.00 (April 03, 2020)
 2. Xiaowu Fong: $50.00 (April 03, 2020)
 3. Sui Kuen Lam: $50.00 (April 03, 2020)
 4. Huiping Wong: $200.00 (April 03, 2020)
 5. Yuerong Lin: $25.00 (April 03, 2020)
 6. Lai Kam Levesque: $50.00 (April 03, 2020)
 7. SHUHUI DONG: $100.00 (April 02, 2020)
 8. Xiao Wu Fong: $50.00 (April 02, 2020)
 9. Anonymous: $40.00 (April 02, 2020)
 10. Sui Kuen Lam: $50.00 (April 02, 2020)
 11. Yuerong Lin: $25.00 (April 02, 2020)
 12. Lai Kam Levesque: $50.00 (April 02, 2020)
 13. Anonymous: $300.00 (April 02, 2020)
 14. Junfeng Zhang: $200.00 (March 31 2020)
 15. Anonymous: $100.00 (March 30 2020)
 16. YingYing Zhao: $100.00 (March 30 2020)
 17. Helen Shang: $200.00 (March 30 2020)
 18. Vivian Xu: $50.00 (March 30 2020)
 19. Yuan Tu: $100.00 (March 30 2020)
 20. Qing Fu: $50.00 (March 30 2020)
 21. Jing Hua Tang: $200.00 (March 30 2020)
 22. Jian Chen: $200.00 (March 30 2020)
 23. Ting Bong Chow: $100.00 (March 30 2020)
 24. Ming Cai: $200.00 (March 30 2020)
 25. Fan Zhang: $50.00 (March 30 2020)
 26. Jiwen Xie: $100.00 (March 29 2020)
 27. Fangqiu Gu : $100.00 (March 29 2020)
 28. Yang Gao: $150.00 (March 29 2020)
 29. Sara Huang : $60.00 (March 29 2020)
 30. Anonymous : $100.00 (March 29 2020)
 31. Hui Huang : $100.00 (March 29 2020)
 32. Hui Huang : $25.00 (March 29 2020)
 33. Raymond Guang : $25.00 (March 29 2020)
 34. CATHY YUAN : $50.00 (March 29 2020)
 35. Angelina Wang : $60.00 (March 29 2020) |Age:12 |Parent:Lianbo Xu
 36. JIEYU WANG : $50.00 (March 29 2020)
 37. Ying Lin : $100.00 (March 29 2020)
 38. Xiaoyi Liu : $20.00 (March 29 2020)
 39. Cindy Teng: $100.00 (March 29 2020)
 40. Melissa Weng: $100.00 (March 29 2020)
 41. Lanxiang Zhang: $100.00 (March 29 2020)
 42. Hong Wang: $100.00 (March 29 2020)
 43. Lai Fa Lum: $100.00 (March 29 2020)
 44. Mingming Li: $100.00 (March 29 2020)
 45. Tiantian Tang: $30.00 (March 29 2020)
 46. Zhihui Fu: $50.00 (March 29 2020)
 47. Bilei Gao: $100.00 (March 29 2020)
 48. Xin Wang: $50.00 (March 29 2020)
 49. Hui Li: $100.00 (March 29 2020)
 50. Anonymous: $50.00 (March 29 2020)
 51. Li Ma: $200.00 (March 29 2020)
 52. Xiaolin Yao: $200.00 (March 29 2020)
 53. Xiaoli Dou: $100.00 (March 29 2020)
 54. Zhe Wang: $100.00 (March 29 2020)
 55. Cong Shi: $30.00 (March 29 2020)
 56. meirong Wu: $100.00 (March 29 2020)
 57. YuLan Wang: $200.00 (March 29 2020)
 58. Hao Li: $100.00 (March 29 2020)
 59. Jianping Zhang: $100.00 (March 29 2020)
 60. Tianyu Zhang: $30.00 (March 29 2020)
 61. Yunqi Dong: $100.00 (March 29 2020)
 62. Xiangyu (Sheila) Wu: $100.00 (March 29 2020)
 63. Shuixiu Xiao: $100.00 (March 29 2020)
 64. Xuan Zhao: $200.00 (March 29 2020)
 65. Zhile Helen Qin: $5.00 (March 29 2020) |Age:8 |Parent:Yanrong Fan
 66. jie liao: $150.00 (March 29 2020)
 67. Sixing Cathy Qin: $20.00 (March 29 2020) |Age:12 |Parent:Yanrong Fan
 68. G Yang: $100.00 (March 29 2020)
 69. Yucen Sun: $30.00 (March 29 2020)
 70. Jinhong Shen: $170.00 (March 29 2020)
 71. Zheng liang Zhang: $100.00 (March 29 2020)
 72. Jennifer Qiu: $30.00 (March 29 2020) | Age:16 |Parent: Jinhong Shen
 73. Baoqing Guo: $200.00 (March 29 2020)
 74. Xi Chen: $100.00 (March 29 2020)
 75. Jacob Zhong: $25.00 (March 29 2020)
 76. Xiaoli Yuan: $100.00 (March 29 2020)
 77. Ning Xu: $100.00 (March 29 2020)
 78. Luzhuo Liu: $100.00 (March 29 2020)
 79. Kai Lu: $200.00 (March 29 2020)
 80. Wu Liao: $100.00 (March 29 2020)
 81. Yanrong Fan: $100.00 (March 29 2020)
 82. Ming Yan: $200.00 (March 29 2020)
 83. Xiaoxiang Chen: $30.00 (March 29 2020)
 84. Lianbo Xu: $200.00 (March 29 2020)
 85. Yijing Sun: $100.00 (March 29 2020)
 86. Jessica Peng: $100.00 (March 29 2020)
 87. Shabai Xu: $100.00 (March 29 2020)
 88. Sara Lloyd: $25.00 (March 29 2020)
 89. Xiaoling Zhu: $200.00 (March 29 2020)
 90. Yu Peng(Patrick) Lu: $200.00 (March 29 2020)